Καταγραφή των αδειούχων πωλητών λαϊκής αγοράς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ξάνθη, 01 Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταγραφή των αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9480/05-02-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, που απέκτησαν άδεια πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022, οφείλουν να καταχωρήσουν τις άδειες τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr

Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr με τους  προσωπικούς κωδικούς τους ΤAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών οφείλουν να καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.), από τις 15/03/2024 έως τις 15/06/2024.

Τονίζουμε ότι, μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΝ Χ. ΜΠΑΝΤΑΚ