Αντιδήμαρχοι έως 31/12/2023 - ΑΠΟ 09/07/2018 ΕΩΣ 31/08/2019

Από 09/07/2018 έως 31/08/2019

 

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης

Απόφαση Δημάρχου 380/2017 (ανέλαβε καθήκοντα από 01/03/2017)

Αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης:

 1. Την εποπτεία και την  ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων  και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.
 8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.
 9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
 10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .
 12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.
 13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. καθ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
 2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.
 3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία και ασφάλιση όλου του προσωπικού του Δήμου
 4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης δαπάνης υποχρεώσεων σε βάρος  των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου
 5. Την ευθύνη και την εποπτεία επί θεμάτων Δημοτικής περιουσίας και προμηθειών.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικούς Συμβούλους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος  θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012.

 

Ηλιάδης Θωμάς

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Συντήρησης υποδομών και επίλυσης θεμάτων Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης

Απόφαση Δημάρχου 437/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του  Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 5. Την εποπτεία, την ευθύνη, και τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών, των χώρων πρασίνου  και των κοινοχρήστων χώρων.
 6. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την ευθύνη του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 7. Την ευθύνη καταγραφής, παρακολούθησης, επίλυσης των πάσης φύσεως προβλημάτων των οικισμών του Δήμου, μέσα από τη συνεργασία και τη συνδρομή των καθ΄ ύλην αρμόδιων Αντιδημαρχιών, Δ/νσεων, Υπηρεσιών του Δήμου και των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα  από τον

Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

Παρτσαλίδου Δέσποινα του Θεόφιλου

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Ισότητας φύλων, Τουρισμού, Πολιτισμού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Απόφαση Δημάρχου 1075/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και την χορήγηση αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής ανάπτυξης και του Γραφείου εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από την Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Η Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Συμβούλους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από την Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Η ανωτέρω οριζόμενη Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012 .

 

Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Υγείας

Απόφαση Δημάρχου 462/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται , διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 2. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
 3. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας. 
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.
 5. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης ΚΕΠ, της δημοτικής ενότητας Ξάνθης.
 6. Την εποπτεία και ευθύνη του Κέντρου Κοινότητας «ΚΕΠ Αλληλεγγύης».

      Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο, για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες, Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται, από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Λομβαρδέας Μιχαήλ του Οδυσσέα

Αντιδήμαρχος Δόμησης και εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων

Απόφαση Δημάρχου 461/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δόμησης Ξάνθης και ειδικότερα το τμήμα έκδοσης αδειών, το τμήμα ελέγχου κατασκευών και το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη της υπηρεσίας ελέγχου της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη για τους χώρους της υπαίθριας διαφήμισης.
 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ξάνθης.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος αναπληρώνει στα καθήκοντά του, τον Αντιδήμαρχο που έχει ορισθεί αναπληρωτής του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Απόφαση Δημάρχου 460/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται, διευθύνει το γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των Υπηρεσιών καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
 2. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ανακύκλωσης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης της και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
 3. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη διαχείρισης και τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο, για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες, Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.