Αντιδήμαρχοι έως 31/12/2023 - Aπό 08/09/2014 έως 26/10/2015

 Από 08/09/2014 έως 26/10/2015

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Παπασταματίου Γεώργιος †

Απόφαση Δημάρχου 1651/2014

Αρμοδιότητες:

1. Την αναπλήρωση του Δημάρχου κατά το χρόνο απουσίας του.
2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών .
3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού του Δήμου.
4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Δήμου.
5. Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.
8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
Να συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή από τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα Παρτσαλίδου Δέσποινα

Απόφαση Δημάρχου 1649/2014

Αρμοδιότητες :

Προΐσταται και διευθύνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας , Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού και τις υπηρεσίες Δια βίου Μάθησης- Απασχόλησης του Δήμου καθώς και του γραφείου Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης και ειδικότερα:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
2. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.
7. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.
Αναπληρώνει, στα καθήκοντά του και τον Αντιδήμαρχο που ορίσθηκε ως αναπληρωτής του Δημάρχου όταν απουσιάζει.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.
Η Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Τσέπελης Εμμανουήλ

Απόφαση Δημάρχου 1655/2014

Αρμοδιότητες :

1. Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών .
2. Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσύμασνσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη για το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών διαβούλευσης.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη του Τμήματος Πρασίνου.
7. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος.
8. Την εποπτεία και την ευθύνη τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.
9. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
10. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής ενότητας Ξάνθης.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, και τον υπεύθυνο για τη διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου για θέματα άμεσης επέμβασης και επίλυσης ζητημάτων καθημερινότητας.
Ο αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Αγκόρτσας Απόστολος

Απόφαση Δημάρχου 1656/2014

Αρμοδιότητες:

1. Έχει την εποπτεία, την ευθύνη και προΐσταται και διευθύνει την υπηρεσία Δόμησης .
2. Έχει την εποπτεία, την ευθύνη και προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης .
3. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών το τμήμα εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
4. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Χασάν Ογλού Φερτούν

Απόφαση Δημάρχου 1657/2014

Αρμοδιότητες:

Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες :
1. Καθαριότητας, 2) Εξοικονόμησης Ενέργειας , 3) Αγροτικής Ανάπτυξης , 4) Αδέσποτων Ζώων, και ειδικότερα:
2. Την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τεχνολογίας.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη, τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Παπαδόπουλος Κυριάκος

Απόφαση Δημάρχου 1601/2014

Αρμοδιότητες (στα όρια της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης):

1. Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας .
6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.
7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.
8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.
9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .
12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.
13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
14. Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα καθ’ ύλιν ή κατά τόπον που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο δήμαρχος.
Ο αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.