Αντιδήμαρχοι έως 31/12/2023 - ΑΠΟ 01/06/2016 ΕΩΣ 07/03/2017

Από 01/06/2016 έως 07/03/2017

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αποφάση Δημάρχου 895/2016

Αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον αρμόδιο  για  τη  Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης:

1. Την εποπτεία και την  ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.

2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.

5. Την εποπτεία και την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας.

6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.

7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων  και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.

8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.

9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.

10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .

12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.

13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. καθ ύλην αρμοδιότητες:

1. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Δήμαρχο  όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία και ασφάλιση όλου του προσωπικού του Δήμου

4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης δαπάνης υποχρεώσεων σε βάρος  των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου

5. Την ευθύνη και την εποπτεία επί θεμάτων Δημοτικής περιουσίας και προμηθειών.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικούς Συμβούλους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος  θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Απόφαση Δημάρχου 893/2016

Αρμοδιότητες:

1) Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής ανάπτυξης και του Γραφείου εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

2) Την εποπτεία και την ευθύνη των δασών , δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου

3) Προΐσταται, διευθύνει και έχει την ευθύνη του τμήματος Πρασίνου.
4)Tην εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

Ο ανωτέρω οριζόμενος αντιδήμαρχος αναπληρώνει τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης στις κατά τόπον αρμοδιότητές του.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Συμβούλους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Απόφαση Δημάρχου 894/2016

Αρμοδιότητες:

1.  Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2.  Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.

3.  Την εποπτεία και την ευθύνη του  Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.

5.  Την εποπτεία και την ευθύνη τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα  από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΜΠΟΖ ΡΑΜΑΔΑΝ

Απόφαση Δημάρχου 897/2016

Αρμοδιότητες:

Να προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των υπηρεσιών καθαριότητας και αδέσποτων ζώων και ειδικότερα έχει :

1. Την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

2. Την εποπτεία, την ευθύνη και τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Απόφαση Δημάρχου 896/2016

Αρμοδιότητες:

Α. Προΐσταται και διευθύνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας , Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού καθώς και του γραφείου Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης και ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

2. Την  εποπτεία  και   την   ευθύνη   του   τμήματος  Κοινωνικής  Πρόνοιας  και Κοινωνικής Πολιτικής.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας.

5. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.

6. Την τέλεση των πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

7. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.

8. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης. Β.   Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δόμησης  Ξάνθης και ειδικότερα:

1. Το τμήμα έκδοσης αδειών

2. Το τμήμα ελέγχου κατασκευών

3. Το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος αντιδήμαρχος αναπληρώνει τον αντιδήμαρχο που έχει ορισθεί αναπληρωτής του Δημάρχου,  στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, μόνον στις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του.

O Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται, από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ

Απόφαση Δημάρχου 2158/2015

Αρμοδιότητες:

1. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.

2. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της υπηρεσίας ελέγχου της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη για τους χώρους της υπαίθριας διαφήμισης

4. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης ΚΕΠ, της δημοτικής ενότητας Ξάνθης.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .